Περιγραφή

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (GSM MODEM)

Η συσκευή GSM01 είναι μια ηλεκτρονική διάταξη με την οποία μπορούμε να ενεργοποιήσουμε συσκευές απομακρυσμένα μέσω SMS. Επιπλέον η GSM01 μπορεί να μας ειδοποιεί για καταστάσεις συναγερμών στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη.
Βεβαίως για την πραγματοποίηση των παραπάνω λειτουργιών είναι απαραίτητη μια ενεργοποιημένη κάρτα SIM.

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΚΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η συσκευή ZNX-IC1 προόρίζεται για την παραγωγή και τον έλεγχο της ανακυκλοφορίας του ζεστού νερού χρήσης με ενσωματωμένη προστασία έναντι του βακτρίου της λεγιονέλλας.
Ο έλεγχος της ανακυκλοφορίας βασίζεται στην τρέχουσα θερμοκρασία του νερού χρήσης του θερμοδοχείου και στη ζήτηση για κατανάλωση η οποία διαπιστώνεται μέσω μέτρησης ροής που συμπεριλαμβάνεται. Είναι ιδανική η εγκατάσταση του σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις όταν υπάρχει απαίτηση άμεσης προσφοράς ζεστού νερού σε κάθε βρύση χωρίς όμως να κατασπαταλείται άσκοπα η ενέργεια όταν δεν χρειάζεται.
Επιπλέον διαθέτει λειτουργία εντολής στον καυστήρα ή στην βοηθητική πηγή να θερμάνει το νερό χρήσης όταν η θερμοκρασία του μειωθεί κάτω από το επιθυμητό όριο.
Η  συσκευή ZNX-ΙC1 μπορεί να εφαρμοστεί:
• Σε ξενοδοχεία, νοσοκομεί και σε κάθε είδους κτίρια με εκτεταμένο δίκτυο ανακυκλοφορίας.
• Σε μεμονωμένες κατοικίες σε εγκαταστάσεις με κεντρικό θερμοδοχείο ΖΝΧ ή ηλιακό θερμοσίφωνα.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

• Η συσκευή RG-S μπορεί να χρησιμοποιηθεί  όπου απαιτείται μέτρηση και έλεγχος στάθμης ή  απόστασης. Μπορεί να ελέγξει τη στάθμη μιας δεξαμενής ή την απόσταση από ένα αντικείμενο 
• Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές υπερπλήρωσης  δεξαμενών, προστασίας από υπερχείλιση,  αυτόματης διατήρησης της στάθμης,  ενεργοποίησης συναγερμού υπέρβασης άνω ή  κάτω ορίου κ.ά. 
• Κανένα τμήμα της συσκευής δεν έρχεται σε  επαφή με τη μετρούμενη επιφάνεια. Για το λόγο  αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δεξαμενές  πόσιμου νερού, τροφίμων αλλά και τοξικών,  ακάθαρτων ή επιβλαβών ουσιών.