Περιγραφή

Solida EV

Χυτοσίδηρος λέβητας στερεών καυσίμων από 23 KW έως 67KW
• Αυξημένη χωρητικότητα
• Σημαντική μείωση της αναλογίας βάρους/ισχύος
• Μεγαλύτερη θύρα για ευκολότερο εφοδιασμό και καθαρισμό