Περιγραφή

 

MICRA 50

Εφαρμογές:

Αντλίες γεωτρήσεων για πηγάδια 3″ ή μεγαλύτερα.  

Οι αντλίες αυτές έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα εφαρμογών. Χρησιμοποιούνται για την

ανύψωση και τη διανομή στα οικιακά και βιομηχανικά συστήματα νερού, για την πλήρω-ση

των δοχείων και των δεξαμενών πίεσης και σε αρδευτι-κά συστήματα.

Χαρακτηριστικά κατασκευής:

Πολυβάθμια, φυγοκεντρη αντλία. Άμεσα συνδεδεμένη και κινητήρα με άκαμπτες ζεύξεις.

Οι φτερωτές και τα δα-κτυλίδια ώθησης είναι κατασκευασμένα από υλικό Noryl, ο διαχύτης

και οι λιπαντήρες από polyacetal. Η βάση και επάνω μέρος από ορείχαλκο. Η βαλβίδα είναι

ενσωματωμένη στο υδραυλικό μέρος της αντλίας.

Χαρακτηριστικά κατασκευής:

Το Active Driver είναι ένας μετατροπέας ο οποίος διατηρεί σταθερή την πίεση της αντλίας

όταν υπάρχουν αυξομειώσεις στην ταχύτητα ροής της αντλίας. Το Active Driver

περιλαμβάνει έναν αισθητήρα πίεσης και έναν αισθητήρα ροής οι οποίοι παρέχουν ενδείξεις

κάθε στιγμή, που αφορούν τις παραμέτρους του συστήματος.   

 

MICRA 303

Χαρακτηριστικά κατασκευής:

Το Active Driver είναι ένας μετατροπέας ο οποίος διατηρεί σταθερή την πίεση της αντλίας

όταν υπάρχουν αυξομειώσεις στην ταχύτητα ροής της αντλίας. Το Active Driver

περιλαμβάνει έναν αισθητήρα πίεσης και έναν αισθητήρα ροής οι οποίοι παρέχουν ενδείξεις

κάθε στιγμή, που αφορούν τις παραμέτρους του συστήματος.